الهی ، همچو بید می لرزم مبادا كه به هیچ نیرزم
الهی ، به حرمت آن نام كه تو دانی و به حرمت آن صفت كه تو چنانی كه ما را از وسوسه و از هوای نفسانی و از غرور نادانی نگاه دار كه می توانی
الهی ، ندانستم ، چون دانستم نتوانستم
 
خواجه عبداله انصاری