بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند.بعضی جلد ضخیم و بعضی جلد نازک.




بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ میشوند و بعضی با کاغذ خارجی.




بعضی از آدم ها تر جمه شده اند.




بعضی از آدم ها تجدید چاپ میشوند و بعضی از آدم ها فتوکپی آدم های دیگرند.




بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ میشوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند.




بعضی از آدم ها تیتر دارند ‌٬ فهرست دارند و روی پیشانی بعضی از آدم ها نوشته اند:حق هرگونه استفاده ممنوع و محفوظ است .




بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند.بعضی از آدم ها با چند درصد تخفیف به فروش میرسند و بعضی بعد از فروش پس گرفته نمیشوند.




بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته میشوند.




بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی دارند و بعضی از آدم ها معلومات عمومی هستند.




بعضی از آدم ها خطخوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند.




از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت.




بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم و بعضی از آدم ها را باید نخوانده دور انداخت