وقتی که باختی ... یا به اجبار بازوندنت ... یهو تصمیم میگیری که رها بشی، از هر چه که هست و نیست. از اونچه که هست و در واقع نیست و اونچه که نباید باشه و هست ... اگه باشی و بمونی باید رها بشی، اما اگه بری و نمونی دوباره یه بازی دیگه رو از سر خواهی گرفت. طبق قوانین بازی انسانیت اگه باشی و بمونی برنده واقعی هستی و اگه بری بازنده و شرمسار... هه هه هه هه واقعاً خنده ام میگیره که ما قواعد بازی رو بلدیم اما ازش تخطی می کنیم