کاش در کتاب زندگی
سطری باشیم به یاد ماندنی

نه حاشیه ای از یاد رفته....