×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more


gegli

گل واژه

کشکول

× گلچینی از مطالب زیبا
×

آدرس وبلاگ من

rahajavid.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/rahajavid

لیست دوستان

صد سخن ناب از کوروش بزرگ

 

1.ای پسر من نیكو كار باش نه بدكار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از كردار نیك لازمتر نمی باشد

2.ای پسر من بشنو تو را می گویم كه بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مكنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3.دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیكی است كه چون تخم در آن بكارند حاصل نیك و فراوان از آن به عمل آید

4.با زن فرزانه و شرمگین عروسی كن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب كن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه كار نگردد

5.مردی را به دامادی خود برگزین كه نیكخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسكین است بسیار عیب نیست مال و مكنت از یزدان برسد

6.چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یك ناخوشی و هر نیكی یك بدی در پی دارد

7.از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و كسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.

8.به مال و مكنت كسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است كه از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

9. دست از دزدی و كاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر كس كه نیكی كند پاداش نیكی یابد و هر كه بدكار گشت به سزای سخت خواهد رسید.

10. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچ كس بیم ندارد
11.به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیك ندانی به دیگران نیز نیك نشمار با دوستان به یگانگی برخورد كن.

12.اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13.عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است كه در بیشه برافروزد و تر و خشك را با هم بسوزاند

14.دشمن كهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن كهنه مانند مار سیاه است كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

15.مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشك پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16.آنچه را كه گذشته است فراموش كن و به آنچه كه نرسیده رنج و اندوه مبر.

17.در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نكنند و به جای پایین تری بنشانند

18.سخن بموقع بگو زیرا بساتكلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تكلم است

19. ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.

20.از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو كه پسندیده نیست
21.ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.
22.همیشه و همه جا به خدا توكل كن و دوستی با كسی كن كه بیشتر به تو سود رساند

23.زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24.اگر در پی مال و مكنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است
25.حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال كن و جواب بشنو
26.با مردی كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشی
27.از هر كس كه با تو كینه ورزد و خشم گیرد كناره جوی

28.با مرد پاك نظر, كارآگاه, هوشیار و نیكخو مشورت كن
29.در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
30.به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش كن و رفتار نما

31.مرد فقیر و بینوا را تمسخر مكن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
32.مرد پارسا در آسایش ماند و بدكار همیشه گرفتار اندوه است
33.اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
34.اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
35.با هیچ كس و به هیچ آیین پیمان شكنی نكن كه آسیب به تو نرسد

36.فرومایه را اعتنا مكن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
37.مردم دارای همان خویی هستند كه از زمان شیر خوارگی خود كسب نموده اند

38.سحر خیز باش تا كار خود را به نیكی به انجام برسانی
39.دوست كهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
40.یزدان را ستایش كن و دل را شاد ساز تا یزدان نیكی تو را بیافزاید
41.حكمرانان را نفرین مكن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
42.هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43.مال كسی را تاراج مكن و به مال خود میامیز
44.برای نام خود از كسب و كار احتراز مكن
45.هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
46.هر كس كه برای دیگران چاه كند در آن افتد

47.تا حدی كه می توانی از مال خود داد ودهش نما
48.كسی را فریب مده تا دردمند نشوی
49.پیشوای نیك را گرامی دار و سخنش بپذیر
50.جز از خویشان و دوستان چیزی از كسی وام مگیر

51.نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
52.چو خواهی عروسی كنی اول مال فراهم كن

از نیك كرداری خود غره مشو ورجز مخوان.53
54.به رئیسها و پادشاهان خیانت مكن
55.از مرد بزرگ و نیك سخن بپرس
56. با دزدان معامله مكن و آنها را گرفتار نما
57. از دوزخ یاد آور و كسان را به انصاف مجازات كن
58. از هر كس و هر چیز مطمئن مباش
59. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
60. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61.سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی

62. با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی
63. راستگو باش تا استقامت داشته باشی
64.متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
65. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
66. معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی
67. دوستدار دین باش تا زندگی به نیكی گذرانی
68. مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی
69. سخی و جوانمرد باش تا پاك و راست گردی
70.با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مكن
71. روح خود را با خشم وكین آلوده مساز
72.در حفظ دین بكوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
73. در هر گفتار و كار تواضع و ادب را فراموش مكن
74. هرگز ترشرو و بدخو مباش
75. در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان نشمارند
76.دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
77. اگر خواهی از كسی دشنام نشنوی كسی را دشنام مده
78.خود را به بندگی كسی مسپار.
79.همیشه روح خود را به یاد دار.
80.قبل از جواب دادن تفكر كن
81.هیچ كس را تمسخر مكن
82.با مرد بدكار هم راز مشو
83. با مرد خشمگین همراه مشو
84. با فرومایه مشورت مكن
85.با مست هم خوراك مشو.
86. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مكن.
87. مال خود را به مرد حسود نشان نده
88.از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.
89.از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.
90.در مجازات مردم كینه مورز
91.در معبر عام مجادله نكن.
92.با مرد بسیار متول هم خوراك مشو
93.مرد راستگو را برای پیغام بفرست
94.برای جاه و مقام مجادله مكن
95. از مدد قوی, متمول و كینه ورز دور باش
96.با مرد ادیب دشمن مباش
97.با مرد نادان راز مگوی
98.به هیچ كس دروغ مگو
99.از بی شرم مال مگیر
100.به نزد بدكار چیزی گرو مگذار

__________________
چهارشنبه 13 مهر 1390 - 10:51:28 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://sabab.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 13 مهر 1390   3:36:51 PM

بعد از قرنهاي زياد هنوزم جملاتش پر از تاگي و خرده جهانبيني و دانش تا چه حد.واقعا افتخار ميكنم يه روزي كوروش تو اين كشور پادشاه بوده

ممنون مطلبت فوق العاده بود

http://noorpoor2008.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 13 مهر 1390   11:20:02 AM

به هیچ كس دروغ مگو

آخرین مطالب


الفبای زندگی


برایت من خدا را آرزومندم


هر اتفاقی که می افته به نفع شماست


صد حقیقت بسیار زیبای زندگی


برای هرروز رازی از عشق


مناجات علی در مسجد کوفه


بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد


فرشته ای به نام مادر


قطاری به سوی خدا


صادق باشیم یا بازیگر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1132063 بازدید

115 بازدید امروز

41 بازدید دیروز

1030 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem