آورده اند كه چون حضرت سليمان (ع) تخت خود را به وادى نمل برد، از مورى نصيحت خواست كه در دنيا به آن عمل آورد. مور عرض كرد: اى پيغمبر خدا! در اين دنيا اين تخت و جاه و ملك از كجا به تو رسيده؟ فرمود از پدرم.

مور عرض كرد: همين نصيحت توست. بدانكه از تو هم به ديگرى رسد و با تو نخواهد ماند.

پس سليمان نصيحت مور را قبول كرد و با آن ملك و جاه هرگز دل به دنيا نبست