11) لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.
12) درآمد مایکل جوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد تمام کارکنان این کمپانی در کشور مالزی است.
13) هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی شود.
14) مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست می افتند.
15) هر انسانی در طول زندگی اش به طور میانگین 8 عنکبوت را در حال خواب می خورد.
16) گربه ماهی بیش از 27000 عضو چشایی دارد.
17) کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که می سوزاند فقط 1.5 متر حرکت می کند.
18) صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد.
19) هر آمریکایی به طور میانگین 2 کارت اعتباری دارد.