×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more


gegli

گل واژه

کشکول

× گلچینی از مطالب زیبا
×

آدرس وبلاگ من

rahajavid.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/rahajavid

لیست دوستان

سخنان پر رمز و راز ارد بزرگ بخش دوم

ارد بزرگ می گوید : فریادهای دردناک و ستمدیده ، شمشیرهایست که هر آن به گونه ایی انتقام می گیرند .


ارد بزرگ می گوید : فریادرس پاکزاد است ، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی ست .


ارد بزرگ می گوید : اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .


ارد بزرگ می گوید : اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست .


ارد بزرگ می گوید : روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .


ارد بزرگ می گوید : اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .


ارد بزرگ می گوید : ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد .


ارد بزرگ می گوید : فریبنده همیشه در حال فریب خوردن است .


ارد بزرگ می گوید : فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .


ارد بزرگ می گوید : فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند .


ارد بزرگ می گوید : بیداری بدون آگاهی امکان پذیر نیست .


ارد بزرگ می گوید : هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد .


ارد بزرگ می گوید : آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست .


ارد بزرگ می گوید : آگاه بر داشته های خود بیناست .


ارد بزرگ می گوید : آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .


ارد بزرگ می گوید : خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .


ارد بزرگ می گوید : آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .


ارد بزرگ می گوید : نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.


ارد بزرگ می گوید : خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .


ارد بزرگ می گوید : نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.


ارد بزرگ می گوید : میهمانی های فراوان  از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .


ارد بزرگ می گوید : آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش .


ارد بزرگ می گوید : با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه  دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و  رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .


ارد بزرگ می گوید : آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دیوانی نمی گمارد .


ارد بزرگ می گوید : خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او  به نابودی اش می انجامد .


ارد بزرگ می گوید : وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست .


ارد بزرگ می گوید : دوستان زیاد برای یک نوجوان ، همانند آشیانه ساختن دهها کلاغ بر تاج نهالی نازک است .


ارد بزرگ می گوید : هنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند .


ارد بزرگ می گوید : رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین راهها را بیابد .


ارد بزرگ می گوید : بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است .


ارد بزرگ می گوید : تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج  و شورش دیگر نیست .


ارد بزرگ می گوید : هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .


ارد بزرگ می گوید : آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .


ارد بزرگ می گوید : اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو  ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .


ارد بزرگ می گوید : بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.


ارد بزرگ می گوید : سیاسیون وقتی دشمن یک خواسته پایدار مردمی هستند ، بهترین گزینه ایی که برای نابودی آن اجرا می کنند این است که : پیشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست همگانی را با آفاتی که ساخته اند آزاد می سازند .


ارد بزرگ می گوید : با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود .


ارد بزرگ می گوید : بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .


ارد بزرگ می گوید : دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند .


ارد بزرگ می گوید : فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .


ارد بزرگ می گوید : آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند .


ارد بزرگ می گوید : پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .


ارد بزرگ می گوید : مردان و زنان کهن برآیند خوی و منش مردمان سرزمین خویش اند .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند .


ارد بزرگ می گوید : خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است .


ارد بزرگ می گوید : رسواترین آدمها ، فریبکارانند .


ارد بزرگ می گوید : کاشانه ایی که جایگاه دوستان کوچه و بازار شد نوای گریه ها در سینه دارد .


ارد بزرگ می گوید : سازش بر روی داشته های به یغما رفته امان ،  به نام آشتی جویی و دوستی از نادانی و کم خردی ست .


ارد بزرگ می گوید : کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست تنها نام آدم را بر خود دارد .


ارد بزرگ می گوید : کودکان برای شاد بودن ، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند .


ارد بزرگ می گوید : آیا همه باید به یک اندازه داشته باشند ؟! پایگاه مردمی همه آدمیان باید برابر باشد ؟! کسانی که اینها را می گویند یا ابلهند و یا گرگانی هستند که پوستین گوسفند به سر کشیده اند . آنگاه که عده ایی شب و روز برای رشد و بالندگی سرزمینشان تلاش می کنند از همه چیزشان می گذرند هزاران هزار نام ناشناخته در وادی های گوناگون از کیان کشور ، آزادی و مردم خویش با سینه ایی ستبر نگهبانی می کنند را چگونه می توان با کسانی یکی نمود که تنها موارد با اهمیت زندگی آنها ; زمان خواب و خوراک ، دیدار دوستان کوچه و بازار ، آخرین فیلمی که بر پرده سینماست و یا چشم و ابروی دیگری ست...


ارد بزرگ می گوید : چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است .


ارد بزرگ می گوید : برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .


ارد بزرگ می گوید : خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند .


ارد بزرگ می گوید : خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن راه پیشرفت .


ارد بزرگ می گوید : پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .


ارد بزرگ می گوید : مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .


ارد بزرگ می گوید : برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .


ارد بزرگ می گوید : خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .


ارد بزرگ می گوید : آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .


ارد بزرگ می گوید : مردان پیشآهنگ ، راه را با داشته های میهنی خویش باز می کنند و نه کمک اجنبی  .


ارد بزرگ می گوید : آزادگان تهی دستی را ننگ می دانند و نه تهی دستان را .


ارد بزرگ می گوید : با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار.


ارد بزرگ می گوید : سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را می ترساند ! .


ارد بزرگ می گوید : این سخن پذیرفته نیست که : پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .


ارد بزرگ می گوید : در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد  .


ارد بزرگ می گوید : شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم .


ارد بزرگ می گوید : سکوی پرش و گزینش بهتر می تواند در هر گاه و جایی یافت شود ، مهم آنست که تا آن زمان ، پاکی و شادابی خویش را نگاه داریم . 


ارد بزرگ می گوید : گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .


ارد بزرگ می گوید : پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش داشت . 


ارد بزرگ می گوید : اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .


ارد بزرگ می گوید : آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .


ارد بزرگ می گوید : شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .


ارد بزرگ می گوید : همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش شما نیز باشد .


ارد بزرگ می گوید : جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد .


ارد بزرگ می گوید : بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .


ارد بزرگ می گوید : بخشندگی ، داشته است نه تباه شده .


ارد بزرگ می گوید : نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟ 


ارد بزرگ می گوید : اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند .


ارد بزرگ می گوید : قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .


ارد بزرگ می گوید : کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای  فرهمند .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید .


ارد بزرگ می گوید : آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید .


ارد بزرگ می گوید : برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .


ارد بزرگ می گوید : گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.


ارد بزرگ می گوید : همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .


ارد بزرگ می گوید : جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می گردد .


ارد بزرگ می گوید : خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند .


ارد بزرگ می گوید : بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .


ارد بزرگ می گوید : بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .


ارد بزرگ می گوید : با بردباری همه چیز در چنگ توست .


ارد بزرگ می گوید : آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند .


ارد بزرگ می گوید : در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید .


ارد بزرگ می گوید : اگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه پیگیر  و همیشگی با سختی هاست .


ارد بزرگ می گوید : گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  .


ارد بزرگ می گوید : راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان آموزگار آیندگان خواهد شد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .


ارد بزرگ می گوید : راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .


ارد بزرگ می گوید : کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد بزرگ می گوید : برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد بزرگ می گوید : پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.


ارد بزرگ می گوید : ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد .


ارد بزرگ می گوید : میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


ارد بزرگ می گوید : سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند .


ارد بزرگ می گوید : اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .


ارد بزرگ می گوید : تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .


ارد بزرگ می گوید : فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است .


ارد بزرگ می گوید : اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .


ارد بزرگ می گوید : خویش را خوار نکنیم و اگر ارزشش را بدانیم هیچگاه در برابر یاوه گویان آسیب پذیر نخواهیم بود .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .


ارد بزرگ می گوید : نگهبانی از داشته های یک کشور برای فرمانروا یک قانون است و انجام آن خودستایی ندارد .


ارد بزرگ می گوید : دارایی زیاد برای یک جوان می تواند ابزار سرگردانی باشد .


ارد بزرگ می گوید : تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .


ارد بزرگ می گوید : بسیاری در پیچ وخم  یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.


ارد بزرگ می گوید : کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .


ارد بزرگ می گوید : برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .


ارد بزرگ می گوید : آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن .


ارد بزرگ می گوید : برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .


ارد بزرگ می گوید : نوازش و دلربایی زیاد ، پیشاپیش بستر مرگ را فراهم کند !.


ارد بزرگ می گوید : کارآفرین ، زندگی آفرین است پس آفرینی جاودانه بر او .


ارد بزرگ می گوید : فروختن مواد خام هر سرزمینی ، ننگ آور است همانند فروختن فرش است و چراغ خانه .


ارد بزرگ می گوید : بانک ها به دو مسیر می روند: یا همچون یک سد ، برای بهره برداری و رشد یک کشور بکار می روند و یا : همچون چاه های ژرف و هولناک خون یک سرزمین را می مکند .


ارد بزرگ می گوید : برای آدمهای گرسنه ، هیچ نسخه ایی ، جای خوراک آنها را نمی گیرد .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان برای رشد و بهروزی جوانان رودخانه های هدفمند کار فرام آورند ، تا توان آنها به شوره زار و مرداب نرسد .


ارد بزرگ می گوید : کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست .


ارد بزرگ می گوید : نزدیکی به آدمهای بی خردی که همیشه در زندگیشان اشتباه می کنند تاوانی دهشتناک دارد و اگر این رویداد رخ داد سرد و سخت باشید همچون کوه ، که مار به دور گردنتان چنبره زده است .


ارد بزرگ می گوید : تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند که بر جایگاه خویش بیمناکند .


ارد بزرگ می گوید : هیچگاه امید کسی را نا امید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد .


ارد بزرگ می گوید : نگاه زمینیان ،  تهی است از انوار آسمانیان .


ارد بزرگ می گوید : نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .


ارد بزرگ می گوید : کسی که زبانش پیش از اندیشه او می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد .


ارد بزرگ می گوید : تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .


ارد بزرگ می گوید : برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از ، هر زمان دیگر است .


ارد بزرگ می گوید : اگر آرمان و هدف زندگی خویش  را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم .


ارد بزرگ می گوید : دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار آسان تر از همنوایی با خردمندان است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .


ارد بزرگ می گوید : برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .


ارد بزرگ می گوید : گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .


ارد بزرگ می گوید : فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده  خویش را به ریشخند می گیرند .


ارد بزرگ می گوید : غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .


ارد بزرگ می گوید : آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش .


ارد بزرگ می گوید : زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر


ارد بزرگ می گوید : جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ،  باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .


ارد بزرگ می گوید : بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.


ارد بزرگ می گوید : غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد شد .


ارد بزرگ می گوید : در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست .


ارد بزرگ می گوید : تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .


ارد بزرگ می گوید : پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .


ارد بزرگ می گوید : خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .


ارد بزرگ می گوید : کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند .


ارد بزرگ می گوید : در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است  که هدف و آرمانی را پیگیری می کردیم .


ارد بزرگ می گوید : پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .


ارد بزرگ می گوید : وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .


ارد بزرگ می گوید : همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .


ارد بزرگ می گوید : خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .


ارد بزرگ می گوید : چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .


ارد بزرگ می گوید : با کسی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .


ارد بزرگ می گوید : سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد .


ارد بزرگ می گوید : سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم  که پیشرفت را در نهاد خود دارد .


ارد بزرگ می گوید : مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم .


ارد بزرگ می گوید : شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .


ارد بزرگ می گوید : برآیند سامان یافتگی رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید سپس بر اساس آن ساماندهی کرد آنگاه رفاه همگانی بوجود می آید .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند.


ارد بزرگ می گوید : هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .


ارد بزرگ می گوید : پیام آوران باورهای پست بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را به ریشخند گرفته اند .


ارد بزرگ می گوید : آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .


ارد بزرگ می گوید : مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم .


ارد بزرگ می گوید : زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.


ارد بزرگ می گوید : آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت .


ارد بزرگ می گوید : زمین هر روز هزاران هزار  گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را می بیند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان نجات دیگران را ندارد .


ارد بزرگ می گوید : ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .


ارد بزرگ می گوید : آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .


ارد بزرگ می گوید :  امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان ها دارد نمی رود .ارد بزرگ می گوید : خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .


ارد بزرگ می گوید : ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .


ارد بزرگ می گوید : ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.


ارد بزرگ می گوید : دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .


ارد بزرگ می گوید : زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .


ارد بزرگ می گوید : تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .


ارد بزرگ می گوید : سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر  بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست .


ارد بزرگ می گوید : بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و را آدمیان رها نموده اند ،  خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . 


ارد بزرگ می گوید : اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .


ارد بزرگ می گوید : آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .


ارد بزرگ می گوید : اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است .


ارد بزرگ می گوید : تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .


ارد بزرگ می گوید : آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .


ارد بزرگ می گوید : زیباترین خوی زن ، نجابت اوست .


ارد بزرگ می گوید : آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند .


ارد بزرگ می گوید : زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند  ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست .


ارد بزرگ می گوید : مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .


ارد بزرگ می گوید : آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .


ارد بزرگ می گوید : اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم  آنگونه باشد که ما می گویم .


ارد بزرگ می گوید : پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .


ارد بزرگ می گوید : آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم .


ارد بزرگ می گوید : کسی که آدم  پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد .


ارد بزرگ می گوید : هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت .


ارد بزرگ می گوید : آنکه مدام  به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما می دود بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .


ارد بزرگ می گوید : تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .


ارد بزرگ می گوید : نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .


ارد بزرگ می گوید : بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .


ارد بزرگ می گوید : وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پرآکنده جهان ، پس رفت ما را به ارمغان می آورد .


ارد بزرگ می گوید : کسی که اندیشه اش بازیچه اخبار و رویدادهای گوناگون است هیچ گاه به آرمان و هدف زندگی خویش نمی رسد .


ارد بزرگ می گوید : در دل هر بنایی کرشمه یاری را می شود دید ، اگر دلنوازی نباشد خشتی بر خشت نمی نشیند .


ارد بزرگ می گوید : پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند و بیماران پیوسته از پایان هر خروشی دم می زنند این کار ! صوفی منشانی خموش ، روانه میدان زندگی می کند .


ارد بزرگ می گوید : نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .


ارد بزرگ می گوید : سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست .


ارد بزرگ می گوید : چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ .


ارد بزرگ می گوید : با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .


ارد بزرگ می گوید : ادب نمایه آغازین خرد است .


ارد بزرگ می گوید : بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت .


ارد بزرگ می گوید : روزهای خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز .


ارد بزرگ می گوید : بداندیش همیشه ، کارش گره  می خورد .


ارد بزرگ می گوید : بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است .


ارد بزرگ می گوید : چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند .


ارد بزرگ می گوید : ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش .


ارد بزرگ می گوید : نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .


ارد بزرگ می گوید : نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .


ارد بزرگ می گوید : آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .


ارد بزرگ می گوید : آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : جایی که شمشیر است آرامش نیست .


ارد بزرگ می گوید : کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام نمی دهد .


ارد بزرگ می گوید : کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد .


ارد بزرگ می گوید : عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .


ارد بزرگ می گوید : عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند .


ارد بزرگ می گوید : نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .


ارد بزرگ می گوید : رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .


ارد بزرگ می گوید : بهترین شیوه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است .


ارد بزرگ می گوید : پنجره شناخت درست آدمیان ، بازبینی زندگی نیاکان آنهاست .


ارد بزرگ می گوید : هنر زمانی ارزش می یابد که سخن ناتوان از گفتن است .


ارد بزرگ می گوید : اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست .


ارد بزرگ می گوید : ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و  آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .


ارد بزرگ می گوید : آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .


ارد بزرگ می گوید : تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .


ارد بزرگ می گوید : نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها .


ارد بزرگ می گوید : بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .


ارد بزرگ می گوید : بزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند .


ارد بزرگ می گوید : امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .


ارد بزرگ می گوید : پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .


ارد بزرگ می گوید : راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد .


ارد بزرگ می گوید : آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند .


ارد بزرگ می گوید : بستر جامعه همچون دریاست هیچ بنایی بر آن پایدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهای (امواج) آن همراه سازد .


ارد بزرگ می گوید : خوی مهربان ، ریشه در طبیعت گل ها دارد .


ارد بزرگ می گوید : پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است .


ارد بزرگ می گوید : تنها آرمانهای بزرگ است که  به ما بینشی فرا دنیوی می دهد .


ارد بزرگ می گوید : سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند .


ارد بزرگ می گوید : آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .


ارد بزرگ می گوید : سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .ارد بزرگ می گوید : شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .


ارد بزرگ می گوید : کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .


ارد بزرگ می گوید : سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .


ارد بزرگ می گوید : هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نا امید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است .


ارد بزرگ می گوید : کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند .


ارد بزرگ می گوید : سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


ارد بزرگ می گوید : دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .


ارد بزرگ می گوید : دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .


ارد بزرگ می گوید : خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .


ارد بزرگ می گوید : رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد .


ارد بزرگ می گوید : سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود مهار کرده اند دیر یا زود گم می شوند . 


ارد بزرگ می گوید : فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .


ارد بزرگ می گوید : بیچاره مردمی که فرمانروایانش  رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . 


ارد بزرگ می گوید : مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند !! .


ارد بزرگ می گوید : فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر و بی پرواتر می نماید .


ارد بزرگ می گوید : فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است .


ارد بزرگ می گوید : فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .


ارد بزرگ می گوید : بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند .

چهارشنبه 29 تیر 1390 - 7:52:11 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


الفبای زندگی


برایت من خدا را آرزومندم


هر اتفاقی که می افته به نفع شماست


صد حقیقت بسیار زیبای زندگی


برای هرروز رازی از عشق


مناجات علی در مسجد کوفه


بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد


فرشته ای به نام مادر


قطاری به سوی خدا


صادق باشیم یا بازیگر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1132438 بازدید

142 بازدید امروز

348 بازدید دیروز

1037 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem